Štíhlost – bezztrátové
a flexibilní procesy; nejpřiměřenější reakce podniků na současné prostředí
Štíhlost – změna podnikatelského paradigmatu


Kliknout pro zvětšení grafu
Obecným polem pro vytváření konkurenčních výhod jsou procesy, jejich architektura a dokonalost jejího provedení.

Finančně štíhlá strategie tedy směřuje přímo k dosažení
základního podnikatelského cíle, kterým je maximální zhodnocení investovaného kapitálu.

Štíhlost však není  pouze  další v řadě módních iniciativ, které
si kladou za cíl zefektivňování stávajícího stavu fungování podnikových procesů (např. různé techniky procesního řízení či TOC).
Autorství štíhlé strategie je všeobecně připisováno automobilce Toyota, i když Toyota sama hovoří o štíhlém výrobním systému,
neboť dovedla své převratné strategické záměry do
technických provedení.

Toyota ve své strategické orientaci na bezztrátovost produkčních procesů a jejich flexibilitu podle požadavků zákazníků zcela změnila tradiční architekturu výroby, koncepci řízení kvality, plánovací a řídicí systém, organizaci firmy, požadavky na pracovníky, vztahy s dealery
i pracovníky a nové koncepce vzniklé v oblasti hmotné výroby
postupně přenáší do všech procesů.
Skutečně  štíhlá strategie působí výrazně pozitivně jak na snižování nákladů, tak na minimalizaci výše oběžného i fixního
kapitálu v procesu.
Štíhlost lze charakterizovat jako podnikatelské paradigma, které:

– je založeno na vnímání a systematické eliminaci všech podnikových
činností, které nepřidávají hodnotu pro zákazníka - jinými slovy
ztrát, pracovníky všech úrovní
– usiluje o rychlý a plynulý tok produktů (hmotných i nehmotných)
podnikovými procesy. V ideálním případě by se mělo jednat
o plynulou návaznost činností přidávajících hodnotu.
– je založeno na vtažení zákazníka do podnikových procesů,
a připravenosti podřídit se v maximální možné míře jeho potřebám
tzn. že celý hodnototvorný tok je řízen požadavky externích
i interních zákazníků.
– usiluje o maximální flexibilitu podnikových procesů, umožňující
pružně reagovat na měnící se situaci na trhu
zvyšuje znalostní úroveň celé organizace, což znamená, že má
v sobě zabudovány mechanismy vzdělávání, které pomáhají
nepřetržitě zvyšovat produktivitu, kvalitu a řešit problémy.

Finančně štíhlý výrobní systém, je nutno chápat ne jako soubor
izolovaných technik, ale jako komplexní systém vzájemně
provázaných prvků.
Vývoj štíhlých výrobních systémů byl a zůstává  strategickou,
dlouhodobou, koncepční inovací výrobního systému, která od
základu změnila  tradiční koncepce výroby, vytvářené od samých
počátků průmyslové revoluce.


Finančně štíhlý výrobní systém
Koncepce štíhlého výrobního systému
Architektura procesních zdrojů
pro štíhlou výrobu

Vybrané techniky
<< Partnerská společnost © CEPC 2006